OMNIO-statuut

Last Updated: Friday, 23 November 2018

Wat is Omnio?

Het gaat om een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen.

Omnio geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging zoals raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten …

Voor wie is Omnio bedoeld?

Dit statuut kan toegekend worden aan gezinnen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar inkomen (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen…) van alle gezinsleden voor het jaar vóór de aanvraag lager is dan een bepaald maximumbedrag.

Dat maximumbedrag wordt vermeerderd met een (ander) bedrag per gezinslid anders dan de aanvrager.

Het gezin dat in aanmerking komt omvat alle personen die officieel op hetzelfde adres wonen op 1 januari van het jaar van de aanvraag van het Omnio-statuut.

Hoe aanvragen?

U kunt het Omnio-statuut aanvragen bij de plaatselijke afdeling van uw ziekenfonds. U ontvangt een verklaring op erewoord, die u zelf en alle leden van uw gezin moeten invullen.

Bij deze verklaring voegt u de bewijsstukken over uw inkomsten. Dat betekent het meest recente aanslagbiljet dat u bezit. Hierbij voegt u ook de bewijzen met betrekking tot de inkomsten van uw gezin in het jaar vóór de aanvraag; onder andere:

* de loonfiches
* het attest van de instelling die de werkloosheidsuitkering betaalt
* het attest van de pensioenen
* het attest van de uitkeringen
* het kadastraal inkomen
* ...

Bij gebrek daaraan moeten de stukken betrekking hebben op het maandelijks bedrag van de inkomsten van alle gezinsleden tijdens de laatste 6 maanden van het jaar vóór de aanvraag.

Als u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van de verklaring op erewoord, kunt u zich wenden tot uw ziekenfonds voor hulp.

Zodra alle documenten zijn overgemaakt, wordt uw dossier onderzocht om na te gaan of u voldoet aan de vereiste voorwaarden om dit nieuwe statuut te genieten.

Wanneer wordt het recht geopend en hoe lang is het geldig?

U krijgt het Omnio-statuut op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de indiening van uw volledig dossier bij uw ziekenfonds.

Dit recht blijft in principe geldig tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar van de aanvraag.

Wat als het Omnio-statuut u onterecht werd toegekend?

Als u het Omnio-statuut ten onrechte hebt gekregen omdat u lagere inkomens hebt aangegeven dan uw reële inkomens, moet u de bedragen die u onterecht hebt ontvangen, terugbetalen. Als bovendien zou blijken dat uw verklaring op erewoord bedrieglijk was doordat u vrijwillig inkomens wegliet, kunt u ook een administratieve geldboete krijgen.

Hoe wordt u verwittigd?

Als het onderzoek van uw dossier gunstig blijkt, nodigt uw gewestelijke dienst u uit om uw SIS-kaart bij te werken.


Verdere info:  zie  Omnio-statuut